Program lojalnościowy

Opis programu

   I. Postanowienia ogólne 

   II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego 

   III. Punkty w Programie Lojalnościowym 

   IV. Vouchery 

   V. Czas trwania Programu Lojalnościowego 

   VI. Dane osobowe 

   VII. Reklamacje 

   VIII. Postanowienia końcowe 

I. Postanowienia ogólne

    • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego. 

    • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie: 

        ◦ Organizator – DS TRADE – Zimnoch sp.j., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000618375, NIP: 966-210-41-34, Regon: 36446933800000, nr tel.: 535 753 532, adres e-mail: sklep@lalkihiszpanskie.pl

        ◦ Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

        ◦ Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego. 

        ◦ Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem lalkihiszpanskie.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu. 

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

    • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która: 

        ◦ zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz 

        ◦ zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wybór stosownej opcji w ustawieniach konta klienta w Sklepie - z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego paragrafu. 

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad: 

    • Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów w Sklepie.

    • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów, zawartej za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie - w wysokości zależnej od wartości towarów.

Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia: 

        ◦ z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.), 

        ◦ za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie. 

    • Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów: 1zł = 1 punkt.

    • Punkty przyznawane są po upływie okresu 30 dni od wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług (tj. od wydania towarów lub wykonania usług) - pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia. 

    • Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. powyżej. 

    • Punkty są niezbywalne. 

IV. Vouchery

    • Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na vouchery - uprawniające do uzyskania rabatu procentowego na towary dostępne w Sklepie, na zasadach opisanych w Regulaminie. Zmiana jest dokonywana automatycznie. Vouchery do wykorzystania są widoczne w koncie klienta w Sklepie. 

    • Organizator wystawi Uczestnikowi voucher (rabat) wysokości 10% w zamian za każde zebrane 1000 punktów. 

    • Vouchery wystawiane są w formie elektronicznej - i przypisywane do konta Uczestnika w Sklepie. Każdy voucher ma unikalny numer. Vouchery są niezbywalne. 

    • Uczestnik może wykorzystać voucher w procesie zamawiania towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu

    • Voucher powinien być wykorzystany w okresie 60 dni. Po tym okresie voucher wygasa. 

    • W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał voucher, z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia - voucher podlega zwrotowi. 

V. Czas trwania Programu Lojalnościowego

    • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 13.08.2021. 

    • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że: 

        ◦ Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 13 miesięcy wcześniej, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

        ◦ Organizator umożliwi Uczestnikom zbieranie punktów aż do zakończenia rozpoczętych już Okresów Naliczania Punktów, wymianę pozyskanych punktów na vouchery, a także wymianę voucherów na rabaty zgodnie z Regulaminem. 

    • W przypadku zakończenia Programu - nie wykorzystane punkty oraz vouchery tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie). 

    • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia lub wybór właściwej opcji w ustawieniach konta w Sklepie. Rezygnacja taka nie musi być połączona z żądaniem usunięcia konta w Sklepie. 

    • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty lub vouchery. 

VI. Dane osobowe

    • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

    • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego. 

    • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest: 

        ◦ przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

        ◦ prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

    • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

    • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe. 

    • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

    • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

    • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII. Reklamacje

    • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności: 

        ◦ w formie pisemnej na adres: DS TRADE Zimnoch sp.k. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, Polska lub 

        ◦ pocztą elektroniczną, na adres: sklep@lalkihiszpanskie.pl

    • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. 

    • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

VIII. Postanowienia końcowe

    • Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem: https://lalkihiszpanskie.pl/content/10-program-lojalnosciowy

    • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie. 

    • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

    • W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

    • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 

    • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora. 

    • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sklep@lalkihiszpanskie.pl